Tour de Force

Logo Tour de Force 2015-2020

Fietsbeleid is een decentrale verantwoordelijkheid. Het Rijk vervult een faciliterende en stimulerende rol zodat de decentrale overheden hun werk goed kunnen doen. Om de faciliterende rijksrol de komende jaren beter in te vullen participeert IenM in het Tour de Force-traject, een initiatief van de decentrale overheden waarmee de (beleidsmatige) uitdagingen op het fietsdossier voor de komende jaren in kaart gebracht worden. In de ‘Agenda fiets 2015-2020’ zijn doelen gesteld om het fietsgebruik te stimuleren.

Agenda van alle overheden

Tour de Force is een gezamenlijke agenda van alle overheden. Breed gedeeld uitgangspunt is dat ‘de fiets’ veel kansen biedt om bij te dragen aan het oplossen van verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken. Onder de vlag van de Tour de Force is een zestal ploegen van start gegaan. Het zijn ploegen die werken aan de thema’s: technologie, regionale routes, financiering, ruimtelijke inrichting, fiets in de keten en gezondheid. Ze brengen daarbij in kaart  welke kansen en uitdagingen er de komende jaren per thema liggen. De ploegen komen ook met voorstellen voor de verschillende overheden om per thema stappen vooruit mogelijk te maken.

Bestuurlijke verankering

Een sterk punt van de Tour de Force is de bestuurlijke betrokkenheid van alle overheidslagen. Want hoewel het zwaartepunt van het fietsbeleid bij de lokale overheden ligt, is de inzet van alle overheden noodzakelijk voor het realiseren van de ambities. De Tour de Force biedt voor hen een bestuurlijk afstemmingsplatform. De Tourleiding bestaat uit een vertegenwoordiger van VNG, IPO, vervoerregio’s, UvW en ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maar niet alleen de overheden zijn betrokken bij de Tour de Force. In de verschillende ploegen wordt samengewerkt met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en belangenorganisaties. Met die bundeling van krachten, expertise en betrokkenheid, werken we hard om de fiets vooruit te brengen!