Projecten stedelijke bereikbaarheid

Brabant mobiliteitsnetwerk

Uitvoerende organisatie: Provincie Noord-Brabant

Samenvatting: Het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. In dit netwerk werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties op economische toplocaties in Brabant samen aan concrete maatregelen die oplossingen bieden voor lokale- en regionale mobiliteitsvraagstukken. Slim werken en reizen voor een duurzaam bereikbaar Brabant. bmn heeft de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met hun aanpak, die werkgevers inspireert en motiveert om maatregelen te nemen hun werknemers slimmer te laten reizen en werken. Deze zogenaamde werkgeversaanpak geldt als een randvoorwaarde voor de stedelijke plannen en wordt ingezet in ’s-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven en Breda.

Investering: € 1,4 mln

Partners en doelgroepen: Gemeenten ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Breda, betrokken bedrijven en organisaties in diverse community's.

Meer informatie: www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl 

B-Riders

Met de komst van de elektrische fiets wordt het interessanter om ook voor langere afstanden de fiets naar het werk te nemen. Om mensen hiertoe te stimuleren, biedt project B-Riders de mogelijkheid om een bedrag van de aanschaf van de e-bike terug te verdienen door veel kilometers te fietsen. Daarnaast is er een online coach die fietsers motiveert te blijven fietsen.

Meer informatie: www.b-riders.nl

Oost-west as HELMOND

Uitvoerende organisatie: Gemeente Helmond

Samenvatting: De drukste route in Helmond is de N270, die van oost naar west dwars door de stad loopt. Veel verkeer rijdt via deze weg van en naar Eindhoven. Door groei en uitbreiding van de wijk Brandevoort en de Automotive Campus neemt de verkeersdrukte verder toe. Daarnaast is er veel vertraging op korte afstanden. De Oost-West as krijgt binnen Beter Benutten Vervolg dan ook extra aandacht. Gebruik van het OV en de fiets zal stevig gestimuleerd worden. Dat gebeurt via campagnes en gedragsmaatregelen, goed natransport met OV, bewaakte gratis fietsenstallingen op station Helmond en in het centrum, extra fietsstallingen en chipkluizen en betere doorstroming voor fietsers door groen licht. Er worden ook nieuwe fietsverbindingen aangelegd, tussen de Automotive Campus en station Helmond ’t Hout, er komen (snel-)fietspaden op de Verlengde Stationsstraat en de Tiendstraat en een verbinding vanaf de Automotive Campus naar de snelfietsroute Eindhoven-Helmond. Helmond verwacht met deze maatregelen een effect van in totaal zo’n 577 spitsmijdingen in de avondspits, te realiseren in de periode 2015 tot en met 2017.

Investering: € 2,4 mln

Partners en doelgroepen: Diverse belangenorganisaties en stakeholders in Helmond

Breda Corridor Zuid

Uitvoerende organisatie: Gemeente Breda

Samenvatting: Corridor Zuid zorgt ervoor dat Breda zowel per auto, fiets als openbaar vervoer goed bereikbaar is en blijft.  Een belangrijke rol daarbij speelt het project ‘Singelmijden’. Autorijders in Breda worden gestimuleerd en beloond wanneer zij een andere route nemen, op een ander tijdstip reizen of voor andere vervoersmiddelen kiezen. We werken nauw samen met organisaties, scholen en het bedrijfsleven en maken gebruik van de laatste innovaties op het gebied van mobiele data en apps. Ook zorgen we voor een groene golf voor auto- of fietsverkeer, een snelle openbaar vervoersverbinding (HOV) en snelfietsroute in de binnenstad.. Met deze maatregelen willen we 15% minder vertraging voor automobilisten in Breda én de bereikbaarheid van de binnenstad per auto, fiets of openbaar vervoer verbeteren.

Investering: €9.700.000

Partners en doelgroepen: Amphia Ziekenhuis, Avans Hogescholen, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Ministerie van Infrasructuur en Milieu, de Binnenstad, de NHTV, Avans Hogesscholen, de Koninklijke Landmacht, Ons Brabant Fietst, alle inwoners van en bezoekers/werknemers in Breda, APPM, DTV, IJsberg Consultants, Siemens en Motivaction.