Internationale primeur: Partnership stelt systeem vast voor unieke nummering VRI’s en kruisingsvlakken

Met het Partnership Talking Traffic komt straks voor het eerst data van en over iVRI’s landelijk centraal beschikbaar. Dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn welke data bij welke iVRI hoort en moeten iVRI’s uniek herkenbaar zijn. Een systeem voor die unieke identificatie is echter nog niet eerder ontwikkeld en dus ook niet voor handen. De noodzaak was er eerder ook niet. Nergens anders in de wereld is VRI data immers vanuit het hele land centraal beschikbaar (laat staan beschikbaar). En het relatief eenvoudig aanhouden van straatnamen biedt ook geen soelaas. Individuele gemeenten hanteren eigen namen en (bijna) allemaal hebben ze wel een Kerkstraat. Een landelijk afgestemd systeem in die naamgeving was tot voor kort niet nodig.

Om die unieke nummering mogelijk te maken, is recent in de werkgroep Techniek van het Partnership het document “VRA en geregelde Kruisingsvlak Identificatie” met bijbehorende addendum vastgesteld. Dit is een uitwerking van relevante internationale uitspraken en beschrijft de unieke identificatie van VRA’s (verkeersregelautomaten) en Kruisingsvlakken. Het vormt de basis om in die unieke nummering te voorzien.

Nederland heeft hiermee een echte primeur. Ieder verkeerslicht heeft straks een eigen nummer dankzij een nummeringsysteem dat gebaseerd is op internationale afspraken en binnen het Partnership voor het eerst zal worden toegepast. Toepassing vraagt, net als de Dutch profiles, enkele specifieke keuzen binnen de internationale afspraken (die soms nog, bewust, interpretatieruimte open laten).

Als onderdeel van het naamgevingssysteem is aan elke wegbeheerder in Nederland een eigen unieke ID toegekend, de zogenaamde RoadRegulatorID. Dit volgt de bestaande methodiek die Rijkswaterstaat intern de eigen organisatie al hanteert. Voor het toekennen van unieke ID’s aan Kruisingsvlakken is een systematische codering opgesteld. Hiermee krijgt elk Kruisingsvlak in Nederland een unieke IntersectionID.

Beheer
In het document dat nu is vastgesteld, verwijzen we naar een beherende instantie, die de uitgifte en controle van ID’s uitvoert. Voor nu is dit beheer binnen het Programma belegd. Zodra de Governance verder is ingericht, zal het beheer worden overgedragen aan de daartoe aangewezen instantie(s). Tot die tijd kan een ID voor een VRA of Kruisingsvlak per e-mail worden aangevraagd bij MAPID@minIenM.nl.

Om deze mijlpaal ook ‘echt’ kracht bij te zetten, is inmiddels het eerste formele iVRI-nummer toegekend!

Wellicht ten overvloede: het betreft de eerste iVRI (T005) in de gemeente Maastricht (31208), op de locatie Nieuwe Limmelderweg – Hoekerweg.

12 juli 2017