Meten is weten

Alle maatregelen van Beter Benutten waren gericht op een betere bereikbaarheid. Monitoring en Evaluatie (M&E) was een essentieel onderdeel van de Beter Benutten-aanpak. We wilden immers weten of de maatregelen die we uitvoeren ook effectief waren. Daarom monitorde en evalueerde het programma Beter Benutten samen met alle partijen de maatregelen.

Beter Benutten monitorde en evalueerde alle maatregelen binnen de regionale pakketten. De omvang en intensiteit van deze metingen waren uniek te noemen. Bij alle 12 regio’s:

  • Werd bij de start een probleemanalyse uitgevoerd;
  • Werd op basis hiervan een kosteneffectief maatregelpakket opgesteld, toegesneden op de grootste regionale knelpunten;
  • Werden de effecten van deze maatregelen gemonitord gedurende het programma;
  • Werden de maatregelen specifiek geëvalueerd na realisatie.

Daarmee konden we evidence-based uitspraken doen over de effectiviteit van ons beleid. Via deze metingen kregen we niet alleen inzicht in welke (type) maatregelen wel en niet werkten, maar hielden we ook de vinger aan de pols als het ging om de voortgang van de projecten in tijd, geld en output. Meten is weten hield bij Beter Benutten dus meer in dan het kwantitatief vaststellen van het probleem en ontwikkelen en toetsen van oplossingen op kosteneffectiviteit. 

Bekendheid en tevredenheid maatregelen in kaart gebracht

I&O Research heeft in 2015 op verzoek van het Ministerie de bekendheid met en de gebruikerstevredenheid over de Beter Benutten maatregelen onderzocht. Verschillende Beter Benutten maatregelen waren bij veel weggebruikers bekend. Zo waren met name de maatregelen op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement en de P+R terreinen rondom de steden bekend onder het merendeel van de respondenten in de regio’s Midden-Neder­land, Arnhem-Nijmegen, Haaglanden, Zwolle-Kampen en Amsterdam.

Ook een aantal kleine infrastructurele aanpassingen in Arnhem-Nijmegen, Haaglanden en Midden-Nederland werden herkend door de helft van de respondenten in de betreffende regio’s. Het onderzoek laat tevens zien dat de tevredenheid over maatregelen sterk kan variëren. Het aantal mensen dat (zeer) tevreden was, varieerde per maatregel van 31% tot 91%, maar lag gemiddeld op een percentage van 76%.

Via twee landelijke internetpa­nels zijn weggebruikers in de Beter Benutten regio’s uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Per regio is een aselecte steekproef getrokken. De enquêtes zijn in juni 2015 landelijk ingevuld door ruim 10.000 respondenten.

Bekijk de resultaten van het gebruikersonderzoek