Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. IMMA Update #14
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

IMMA Update #14
In uitvoering...


In uitvoering...

In uitvoering...

Het is enige tijd gelden dat IMMA Update #13 is verschenen. In de tussentijd is er veel gebeurd. Op dit moment zijn IMMA projecten op de A27 en No Spits Today in uitvoering. Verderop in de Update een kort verslag over het lopende project Hilversum Fietst. Wij hebben TNO gevraagd om de ervaringen tot nu toe via een evaluatie vast te leggen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben hun ervaringen met en verwachtingen van IMMA met ons besproken. Bij deze dank ik allen voor de input. We zijn daar nu mee aan de slag. Er is nieuws geweest over belonen in spitsmijdenprojecten en we hebben de IMMA Leidraad Belonen afgerond. Over beide later in de Update meer. We denken na over de toekomst van IMMA met alle input en ervaringen die we hebben en binnen alle ontwikkelingen die er gaande zijn.

Eind juni organiseerde het Beter Benutten thema Fiets een bijeenkomst voor projectleiders Fiets in Utrecht. Daar zijn de mogelijkheden voor verdienmodellen binnen het thema Fiets verkend en ook daarover meer verder in deze update. We willen dit gesprek ook aangaan met IMMA marktpartijen in een nieuwe IMMA Special en houden jullie daarvan op de hoogte.

Als laatste wil ik de IMMA projectleiders wijzen op de mogelijkheid van een Privacy Audit, uitgevoerd door Considerati. IMMA hecht aan privacy en het optimaal helpen van de IMMA projecten hiermee. Wanneer je hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Rob Mouris (rob.mouris@minienm.nl).

Katya Ivanova, programmamanager IMMA
Hilversum Fietst

Hilversum Fietst

In juni 2017 is het project Hilversum Fietst gestart: het fietsstimuleringsprogramma van de gemeente Hilversum. Dit project maakt onderdeel uit van het maatregelenpakket van Beter Benutten in de  Metropoolregio Amsterdam en is afgelopen voorjaar via een minicompetitie uitgevraagd. Daarbij heeft de gemeente Hilversum - zelf geen IMMA-raamcontractant - gebruik gemaakt van het raamcontract van de provincie Noord-Holland. Het project wordt uitgevoerd door het consortium Advier/Ring-Ring.

De campagne sluit aan op de werkgeversaanpak, zoals die al een aantal jaar in Hilversum actief is en richt zich niet alleen op werknemers die in Hilversum werken, maar ook op scholieren van het ROC en op inwoners van Hilversum. Werknemers die met de auto naar het werk reizen kunnen een deel van hun nieuwe (e-)fiets terugverdienen of sparen voor cadeaubonnen door inzichtelijk te maken dat ze hierop fietsen en daarmee een spitsrit in de auto vermijden. Bestaande fietsers kunnen met de Ring-Ring app sparen voor kortingen in de webshop en iedereen kan een e-bike uitproberen en sparen voor een lokaal doel in Hilversum. Dit allemaal met als doel om gemiddeld 421 spitsmijdingen per werkdag te realiseren.

Floris Voorink, Wethouder Verkeer Hilversum
Spitsmijdenprojecten

Spitsmijdenprojecten

Vorig jaar is het thema Spitsmijden regelmatig in zwaar weer terecht gekomen. Zo heeft de Kamer tijdens het VAO Spitsmijden op 7 juli 2016 moties aangenomen die gevolgen hebben voor de uitvoering van spitsmijdenprojecten. De motie van Visser en Hoogland bepaalde dat het rechtstreeks uitkeren van geldelijke beloningen aan deelnemende automobilisten wordt beperkt tot 3 maanden waarbij tevens sprake moet zijn van grote wegwerkzaamheden.

In verschillende IMMA specials hebben we als ministerie, regionale opdrachtgevers en dienstverleners hierover veel gesprekken met elkaar gevoerd. Onder andere over de vraag wat de precieze consequenties zijn voor huidige en toekomstige spitsmijdenprojecten en belangrijker nog, hoe we deze situatie in de toekomst kunnen voorkomen.

Door opdrachtgevers en dienstverleners is ook de vraag gesteld hoe met niet-geldelijke beloningen bij nieuwe spitsmijdenprojecten moet worden omgegaan. Inmiddels is hier, door middel van een bericht van Programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra, meer duidelijk over geworden. Zoals waarschijnlijk bekend, wordt naast contant geld steeds vaker een niet-geldelijke beloning ingezet bij spitsmijdenprojecten. Daarbij kan gedacht worden aan beloningen in de vorm van cadeaus, tegoedbonnen en spaarpuntsystemen die inwisselbaar zijn voor webshopartikelen.

Hiermee is hopelijk voldoende duidelijkheid geschapen voor toekomstige spitsmijdenprojecten!

Jorrit Nijhuis, Themacoördinator Spitsmijden
Nieuw: Leidraad rechtmatig belonen

Nieuw: Leidraad rechtmatig belonen

In Beter Benutten- en IMMA-projecten stimuleren wij dat reizigers minder of op een andere manier in de spits gaan reizen om zo de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten. In een deel van de projecten, waaronder de spitsmijdenprojecten, gebeurt dit door het belonen van automobilisten. Uit ervaringen die zijn opgedaan met beloningsprojecten blijkt dat dit werkt.

Belangrijk is om te borgen dat beloningen ook rechtmatig zijn en op de juiste manier worden uitgekeerd.

Het IMMA-team is continu bezig om relevante bouwblokken en handreikingen te maken ter ondersteuning van diverse projecten die in de regio’s worden uitgevoerd. De afgelopen maanden hebben wij praktische tips en ervaringen verzameld aangaande “Rechtmatig Belonen” en deze gebundeld in de brochure Leidraad rechtmatig belonen. Wij hopen dat jullie na het lezen nog duidelijker hebben hoe om te gaan met risico’s bij beloningsprojecten en met name in de verschillende fases van het project: nulmeten, werven, volgen en uitbetaling. Door concrete beheersmaatregelen te benoemen blijft de brochure dicht bij de praktijk van projecten staan.

Wij zijn benieuwd naar jullie bevindingen na het lezen van de leidraad en mocht je hierover nog vragen hebben, neem gerust contact op met Guido Hagen (guido.hagen@minienm.nl)

Guido Hagen, IMMA adviseur regio
Businessmodellen Thema Fiets

Businessmodellen Thema Fiets

Binnen het programma Beter Benutten kennen we diverse fietsstimuleringsprojecten. Deze projecten zijn - al dan niet binnen IMMA - aanbesteed en worden in opdracht van een overheid door een marktpartij uitgevoerd gedurende de looptijd van het project. Huidige projecten zijn veelal gedeeltelijk door de overheid gefinancierd. Alhoewel we voor ogen hebben dat een dienst ook na de projectperiode zelfstandig moet kunnen blijven functioneren, zien we dat dit in praktijk niet of moeilijk van de grond komt. We zijn benieuwd of het mogelijk is om fietsstimulering op een andere manier van de grond te laten komen, weg bij de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, ook kijkend naar (verschillende gradaties van) bijvoorbeeld Publiek-Private samenwerkingsmodellen waarbij een overheidsinvestering slechts een impuls is.

We organiseren vanaf eind juni vanuit het team Fiets twee (besloten) bijeenkomsten. De eerste met een aantal projectleiders van fietsstimuleringsprojecten uit diverse Beter Benutten regio’s. Doel is om te komen tot een aantal organisatievarianten, met bijpassende manier van uitvragen van een project en opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Een tweede bijeenkomst zal plaatsvinden met dienstverleners. Daarin zullen we met elkaar stilstaan bij de huidige manier waarop we fietsstimuleren aanvliegen en hoe we hierin een stap voorwaarts kunnen maken. We presenteren de uitkomsten van de eerste sessie en zullen daarna ingaan op klanten (deelnemers, werkgevers) en hoe die (beter) bediend kunnen worden, kansrijke nieuwe verdienmodellen, hoe we de stap kunnen maken van project naar product of dienst die blijft draaien, de zoektocht naar andere samenwerkingsrelaties tussen overheid en markt en de rol die marktpartijen van de overheid verwachten of graag zien.

De wijze waarop een project opgetuigd wordt is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren, maar we willen overheden (steden, regio’s of provincies) hiermee voor de periode na Beter Benutten een pallet aan mogelijkheden (en bijbehorende voor- en nadelen) bieden, op basis waarvan zij een keuze kunnen maken bij het opzetten van een fietsstimuleringsproject. Hierover later meer.

Birgit Cannegieter, IMMA adviseur Fiets
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.