Duurzaamheid en bedrijfsleven

 

De duurzaamheidsdoelstellingen en mobiliteitsdoelstellingen van bedrijven gaan vaak samen. Als bijvoorbeeld een vervoersbedrijf inzet op efficiënte bedrijfsvoering resulteert dat vaak ik een betere bereikbaarheid in de regio. Dit doordat de spits gemeden wordt door de bedrijfswagens. Tegelijkertijd realiseert een bedrijf hiermee duurzaamheiddoelstellingen, immers, minder ritten in de spits betekent automatisch minder uitstoot. Het doel van Beter Benutten was in eerste instantie betere bereikbaarheid, maar bedrijven werden vaak getriggerd om hun bedrijf duurzaam te laten opereren, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In sommige gevallen kon een primaire doelstelling als duurzaamheid leiden tot spitsmijdingen.

Bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening bestaat het grootste deel van de CO2-uitstoot uit mobiliteit (woon-werkverkeer van medewerkers). Door mee te doen met Beter Benutten maatregelen was het mogelijk CO2 te reduceren.

Maastrichts Energie | Akkoord met industrie

In het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 2030. De gemeente Maastricht streeft naar een 100% klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat vraagt om meer gebruik van (hernieuwbare) energie van de zon, de wind en het water en om het verminderen van het gebruik van olie en gas.

Voor het Maastrichts Energie Akkoord sluiten deelnemers zich aan bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord en spreken ze af te werken aan een versnelling naar een energie neutrale samenleving. De Maastrichtse Energie Akkoorden zijn dynamisch. Grote en kleine partners gaan de komende jaren tekenen en laten zo zien wat ze doen aan energietransitie.

Op 26 september 2016 ondertekenden grote Maastrichtse industriebedrijven en het congres- en evenementencentrum MECC Maastricht een akkoord om actief hun CO2-uitstoot verlagen. De bedrijven hebben ieder hun aanpak vastgelegd in het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De bedrijven beloven een actieve bijdrage te leveren aan het klimaatneutraal maken van Maastricht in 2030. In deze akkoorden zijn afspraken, maatregelen en acties vastgelegd om de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan. De akkoorden zijn mede ondertekend door de gemeente Maastricht en het programma Beter Benutten.

U15

De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers in Midden-Nederland die zich samen inzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Bij de oprichting van de U15 in 2012 verenigden 20 werkgevers zich binnen dit netwerk. In 2013 sloten de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht en de U15 een Green Deal met het Ministerie van Economische Zaken. Het resultaat is een door de U15 ontwikkelde CO2-footprint methode gericht op mobiliteit. Deze methode stimuleert werkgevers maatregelen te nemen om medewerkers slimmer te laten reizen en zo hun CO2-uitstoot te verlagen.

In 2014 is via Beter Benutten een vervolg gegeven aan dit project, met als doel: het grootschalig toepassen van de ontwikkelde tool om te bevorderen dat meer werkgevers gaan sturen op het terugdringen van mobiliteit. Het netwerk is aanzienlijk gegroeid naar meer dan 300 werkgevers aan het begin van 2015. De U15 vertegenwoordigde ook het bedrijfsleven van Midden-Nederland in het Bestuurlijk Trio van het programma Beter Benutten.

Typische maatregelen die uitgevoerd zijn betreffen: beperkingen gebruik lease-auto’s, stimulering gebruik OV, fietsplan, gedragsmaatregelen, reizen vermijden beleid, sturend parkeerbeleid, flex- en telewerken.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de CO2-prestatieladder.