Duurzaamheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zorgt er samen met anderen voor dat Nederland nu en in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar is. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden, met voldoende aandacht voor leefbaarheid en veiligheid, is het ministerie gestart met een nieuwe aanpak rond duurzaamheid. In het programma Beter Benutten, dat zich richt op het verbeteren van de bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland, blijken de maatregelen een positief effect te hebben op duurzaamheid.

Met duurzaamheid bedoelen we hier de vermindering van de uitstoot ofwel emissie van CO2 (koolstofdioxide), PM10 (fijnstof) en NOx (stikstof). Het verminderen van files en het verkorten van reistijd – twee belangrijke doelstellingen van Beter Benutten – hangen nauw samen met duurzaamheid. Als werknemers bijvoorbeeld de fiets pakken in plaats van de auto, zorgen ze voor een vermindering van de CO2-uitstoot en voor betere luchtkwaliteit. Duurzaamheid is dan ook een aspect van nieuwe maatregelen in het programma Beter Benutten.  

Ambitie
De ambitie van het thema duurzaamheid is: hoe kunnen we de organisatie optimaal en effectief inrichten om vanuit verschillende beleidsterreinen samen te werken aan een integrale aanpak van duurzaamheid. Hiervoor hanteren we twee lijnen:

  • Het op een hoger plan brengen van monitoring van duurzaamheidseffecten en het in een vroeg stadium, bij de aanvang van de Beter Benutten projecten, eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid. (IMMA)
  • Het proces binnen IenM optimaliseren om het integrale gedachtengoed over duurzaamheid te versterken.