Data

Door beschikbare verkeers- en vervoersdata slim te combineren, kunnen we diensten ontwikkelen die voor iedere reiziger specifieke en actuele informatie opleveren. Het gaat hier om alle typen informatie en verschillende soorten reizigers en gebruikers, zoals parkeerinformatie in binnensteden voor bezoekers, fietsdata  en het delen van data over vaarwegverkeer en doorvaarbaarheid van binnenwateren (Blauwe Golf). Om deze data beschikbaar en bruikbaar te maken, maken marktpartijen en overheden afspraken over:

 •   welke data ze beschikbaar stellen

•   hoe ze deze aanleveren en

•   aan welke kwaliteit die data moeten voldoen (inhoud, betrouwbaarheid, actualiteit etc.).

Als er veel bruikbare data beschikbaar komen, is het voor marktpartijen interessant om deze slim te combineren tot een informatie- of rijadviesdienst voor reizigers. Door afspraken te maken, randvoorwaarden te bieden en standaarden te definiëren voor data, creëren we kansen voor de markt en dus voor gebruikers. Dit vraagt samenwerking van onder andere marktpartijen, afnemers, wegbeheerders en gemeenten.