Beter Benutten in MIRT

Deze handreiking biedt handvatten voor het toepassen van benuttingsmaatregelen in het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport). Het betreft vaak zogenaamde ‘kortetermijnmaatregelen’.

In het programma Beter Benutten is veel ervaring opgedaan met deze benuttingsmaatregelen. Deze ervaring is relevant voor MIRT-onderzoeken, MIRT-verkenningen en gebiedsgerichte programma’s waarin deze benuttingsmaatregelen steeds vaker een (prominente) plek krijgen.

Deze handreiking is er om deze ervaringen te delen met betrokkenen bij MIRT-trajecten en te inspireren bij het uitwerken van de benuttingsmaatregelen. Daarnaast is – in bredere zin – in Beter Benutten veel ervaring opgedaan met het de probleemanalyse, het uitwerken van oplossingen, het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van verschillende stakeholders. Ook deze ervaringen zijn relevant voor (de organisatie van) MIRT-onderzoeken, MIRT-verkenningen en gebiedsprogramma’s.